Reklamační řád

Informace k vyřízení vaší reklamace.

Reklamační řád

Zde najdete podrobné informace týkající se reklamace zboží zakoupeného v internetovém obchoděSportovní-ortéza.cz.

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád je zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a vztahuje se na zboží zakoupené v internetovém obchoduSportovní-ortéza.cz, u kterého spotřebitel uplatnil právo kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen Reklamace) v záruční době.
Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek podmínek.

Prodávající je fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku vedeného na Magistrátu města Prostějova Silvie Velebová, se sídlem Otonovice 54, 798 21 Hrubčice, identifikační číslo 69699518 jako provozovatel internetového obchodu Sportovní-ortéza.cz.
Kupující – spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami, tj. který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Záruční podmínky

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.


Pro kupujícího, který není spotřebitelem, se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení občanského zákoníku.
Výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné.
Při nepodstatném porušení smlouvy má kupující, který není spotřebitelem právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího.
Při podstatném porušení smlouvy má kupující, který není spotřebitel, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.
Kupující, který není spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady během dvanácti měsíců od převzetí.
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Vady zboží
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

Práva z vady zboží
Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může kupující spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu vadné součásti. Není-li to možné, může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy. 
Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. 
Neodstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. 
Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo, že by zjednání nápravy kupujícímu spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Práva z vadného plnění kupujímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny neodbornou manipulací či montáží nebo dopravou prováděnou kupujícím.

Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
U zboží prodávaného za nižší cenu, neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

Vyřízení reklamace

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího prostřednictvím internetových stránek nebo na adreseSportovní-ortéza.czOtonovice 54798 21 Hrubčice případně na kterékoliv provozovně prodávajícího.
Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k provedení záruční opravy, který je v místě dodavatele nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající. Seznam servisních středisek je uveden v záručním listě, případně informaci poskytne na vyžádání prodávající.
Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup uplatnění reklamace: 

Pokud výrobek zakoupený v našem internetovém obchodě vykazuje závadu nebo nepracuje obvyklým způsobem a splňuje podmínky pro uplatnění reklamace, postupujte prosím podle níže uvedených pokynů.

Abychom mohli Vaši reklamaci vyřídit bezodkladně a dle platných postupů, řiďte se prosím uvedenými instrukcemi.

Nejdříve nás kontaktujte na emailové adrese obchod@sportovni-orteza.cz.
Uveďte prosím o jaký reklamovaný výrobek se jedná (název a typ výrobku), datum nákupu, číslo prodejního dokladu a důvod své reklamace.

Reklamace by měla obsahovat:

 • název reklamovaného zboží
 • podrobný popis závady
 • reklamovaný výrobek (nejlépe v originálním balení s kompletním příslušenstvím - není nutně vyžadováno, ale originální obal zajistí výrobku bezpečnější přepravu a příslušenství umožní servisnímu středisku vyzkoušet všechny funkce výrobku nebo odhalit závadu danného příslušenství)
 • kopii dokladu o koupi nebo záruční list (u příslušenství je záručním listem doklad o koupi) - toto není vyžadováno pokud zákazník prokáže uplatnění nároku za vady jiným způsobem
 • adresu, kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás (telefon, email)

Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.
Jako prodejce jsme oprávněni odmítnout převzetí reklamovaného výrobku, který nebude splňovat tyto uvedené zásady obecné hygieny (dle vyhlášky 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).

Reklamované zboží můžete předat v našem kamenném obchodě nebo zaslat na jeho adresu:

Sportovní-ortéza.cz
Otonovice 54
798 21 Hrubčice

Označte zásilku viditelně nápisem "REKLAMACE".
Pokud zasíláte zboží poštou nebo jinou přepravní společností, zasílejte listovní zásilky nebo balíky doporučeně.
Potvrzení od zásilky si pečlivě uschovejte jako doklad o zaslání zboží k reklamaci.
Zvažte, zda by nebylo vhodné vzhledem k ceně výrobku, zřídit si jeho pojištění u přepravce.


V žádném případě nebudou přijímány zásilky zaslané na dobírku!

V případě dotazů ohledně reklamací nás kontaktujte na emailu obchod@sportovni-orteza.cz nebo telefonicky na čísle +420 582 332 112.


Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího spotřebitele ihned, ve složitých případech do třech pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady.
Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.
Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající vydá spotřebiteli bezodkladně po přijetí reklamace písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje.
Dále prodávající vydá bezodkladně po vyřízení reklamace spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.
Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Kupující spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
V případě neoprávněné reklamace nemá kupující spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací).
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.
V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. 
Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.
Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít.
Při dodání nové věci, vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

O vyřízení je zákazník informován způsobem, který uvedl při uplatnění reklamace.

Závěrečná ustanovení

Reklamační řád uparvuje práva a povinnosti dotčených stran v souladu s platnými právními předpisy.
V případě, že nekterá ustanovení reklamačního řádu budou v rozporu se zákonem, použije se zákon.

Tento reklamační řád nabývá účinnost dnem 1.2.2016
Provozovatel internetového obchodu Sportovní-ortéza.cz si vyhrazuje právo změny tohoto řádu.


Související odkazy:

100 % zákazníků doporučuje náš obchod

Výhody e-shopu:

 • Celkem rychlé dodání
Ověřený zákazník, 08. 05. 2021

Zboží mi bylo doručeno dokonce ještě dříve, než přišlo oznámení o potvrzené platbě a expedici :)

Ověřený zákazník, 24. 07. 2020

Doporučuji

Ověřený zákazník, 23. 09. 2019

Nesouhlasí tabulka velikostí, je dobré si vzít o číslo větší, jel jsem ji vyměnit

Ověřený zákazník, 04. 03. 2019

Proč nakupovat u nás

 • Nabízíme kvalitní a ověřené výrobky
 • Osobní přístup
 • Kvalifikovaná odborná pomoc
 • Možnost osobního odběru na prodejnách v Prostějově a Šternberku
 • Doprava zdarma při objednávce nad 2.500 Kč

Kde nás najdete?

Novinky a slevy na Váš e-mail: